SQS GROUP

TƏHLÜKƏ POTENSİALLI OBYEKTLƏRDƏ İSTİSMAR OLUNAN AVADANLIQLARIN TEXNİKİ EKSPERTİZASININ KEÇİRİLMƏSİ


Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan avadanlıq və texniki qurğuların mövcud təlimat və qaydalara uyğun olaraq texniki ekspertizasının keçirilməsi,
Qazma, neft-mədən və s. avadanlıqların texniki ekspertizası.
Texniki-normativ sənədlərin (pasportların, formulyarların, istismar təlimatlarının və s.) dövlət dilinə bərpası və FHN-da təsdiqi.

ENERGETIKA (ENERJİ AVADANLIQLARA XİDMƏT)


Bina və qurğularda elektrik-quraşdırma işlərinin görülməsi,
Yüksək gərginlikli hava elektrik ötürücü xəttlərinin çəkilməsi,
Transformator məntəqələrinin quraşdırılması,
Elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması,
Yeraltı kabel xəttlərinin çəkilməsi və transformator meydançalarının quraşdırılması,
Hava və kabel ötürücü xətlərinin təmiri və xidmətləri,
Elektrik mühərrikləri və generatorların sazlama və təmiri,
KTM-nin hazırlanması, təmiri, quraşdırılması və sınağı,
6 – 10 – 35 KV-luq transformatorların təmiri,
6 – 10 – 35 – 110 KV-luq yarımstansiyaların quraşdırılması, təmiri, sazlanması, sınağı,
Sazlama və sınaq işləri,
Drosser transformatorların quraşdırılması.

DİAQNOSTİKA (Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların, texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi)


Vizual nəzarət və mexaniki sınaqlar,
Ultrasəs müşahidə metodu, rentgenoqrafiya, maqnit-toz metodu,
Fırlanan maşınların, qaldırıcı qurğuların və mexanizmlərin vibrodiaqnostika metodu ilə sınaqdan keçirilməsi,
Avadanlığın və texniki qurğuların, o cümlədən təhlükəli obyektlərin texniki ekspertizasını həyata keçirir,
İstehsalat obyektlərinizin etibarlılığını və təhlükəsizliyini artırır.

AVTOMATLAŞDIRMA (TEXNOLOJİ PROSESLƏRİN AVTOMATLAŞDIRMASI)


Avtomatik idarəetmə sistemlərinin quraşdırılması, sazlanması, təmiri və texniki xidməti.

NİVELİRLƏNMƏ İŞLƏRİ

MEXANİKA (MEXANİKİ AVADANLIQLARA XİDMƏT)


Müxtəlf tipli kompressorların quraşdırılması, təmiri, texniki xidməti və onların sazlanması,
Nasos və mühərriklərin təmiri, xidməti və sazlanması,
Müxtəlif növ və formalı mexaniki avadanlıqların montaj edilməsi, xidməti, təmiri və sazlanması.

TƏCHİZAT

Bütün növ neft-mədən avadanlıqlarının, mal və materialların sifarişi, alınması, çatdırılması xidməti.

MÜXTƏLİF SINAQ İŞLƏRİ


Klapanların sınağı,
Separatorların hidravlik sınağı,
Tutumların sınağı,
Yük qaldırıcı qurğuların (Kran, telfer və.s) statik və dinamik sınağı,
Dorlar, eklipslər və vişkaların dağıdıc olmayan üsulla sınağı.